Pagina inexistenta

LLP aina trading, STRÀMTÁ ESTE POARTA 39. Strâmtá este poarta

Âäi muläumesc. Este LLP aina trading de bine sá fiu ânapoi ân Casa Domnului.

Eu ântotdeauna má bucur sá ajung ânapoi la tabernacol, nu conteazá unde má duc. Existá ceva referitor la acest loc mic vechi la care âmi place sá vin ânapoi. Ãi doar se pare LLP aina trading este bine sá má ântorc aici din nou.

Ãi eu cred cá ân dimineaäa aceea máreaäá cànd soarele refuzá sá stráluceascá ãi stelele âãi pálesc lumina, eu cred cá acolo vor fi unii din acest tabernacol prezenäi acolo ân ziua aceea, care au fost spálaäi ân Sàngele Mielului. Eu aãtept dupá timpul acela. Ãi ea âmi spunea cá au fost unii oameni aici care au fost la adunarea din Kingston, care au vizitat la timpul acela. Oriunde sunt ei, dacá ei âãi vor äine màinile sus, LLP aina trading au fost la adunarea din Kingston ân Jamaica.

Doar, da, ânapoi ân spate. Ân ordine, asta-i bine. Eu presupun cá aäi anunäat deja adunárile lui. Eu nu am ãtiut-o pàná, datele, pàná ieri. Eu cred cá âncepe pe data de ãase, nu-i aãa? Ãase pàná ân cinsprezece, Fratele Roberts ân Louisville. Acum, mergeäi ascultaäi-l. Fratele Roberts este un prieten intim de-al meu, ãi un slujitor adevárat al lui Cristos. Ãi eu sunt sigur cá LLP aina trading veäi bucura de mesajele lui, seará dupá seará.

Ãi eu eram ân Kansas City, Kansas, ântr-un auditoriu. El a ãezut pe scaunul din faäá.

LLP aina trading

Dupá ce serviciul s-a terminat, noi am mers ân spate ãi am vorbit. Ei mi-au fácut cunoãtinäá cu el. El este mai tànár decàt mine; Oral este de patruzeci ãi càäiva de ani.

Ãi astfel el a zis, Tu gàndeãti cá Dumnezeu va asculta rugáciunea mea pentru bolnavi? Am zis, Frate, El va auzi rugáciunea fiecáruia care se roagá.

Create Document

Ei bine, el a ânceput, ãi a zis, Iatá eu plec! Ãi voi ântr-adevár vá bucuraäi de el, sunt sigur. A fost un lucru ciudat cá am mers acolo, pentru cá multe chemári vin ânáuntru.

Dar totuãi âmi place sá má simt cáláuzit unde merg, ca pentru acesta. Dacá merg din cauzá cá omul trimite dupá mine sá vin, atunci eu vin ân numele acelei biserici sau acelei organizaäii.

LLP aina trading

Dacá aã merge din cauzá cá Fratele Neville a zis cá ar trebui sá merg, eu ar trebui sá merg ân numele Fratelui Neville. Dar mie âmi place sá merg cànd Isus trimite, astfel tu poäi merge ân Numele Domnului Isus, sá ântàlneãti poporul. Aceastá vale, mai curànd sau mai tàrziu, eu va trebui sá párásesc aceastá vale, deoarece aceasta doar âmi stricá gàtul ântr-un astfel de loc cá eu cu greu o pot suporta. Fratele Banks Wood ar trebui sá fie aici pe undeva ân aceastá dimineaäá.

Vedeäi, este valea de aici. Este bacteria LLP aina trading aer, sau fie cá LLP aina trading Dumnezeu, unul, âncercànd sá má ducá departe. Eu m-am rugat ãi am ântrebat de aãa de multe ori. Ãi soäia mea ãi báieäelul dormeau. Ãi m-am ridicat pe LLP aina trading patului, ãi am vázut un numár mare de oameni care s-au adunat ântr-un loc larg, ãi i-am zis lui Billy Paul, Tu du-te acolo ãi dá cartonaãe de rugáciune acelor oameni.

  • Cum să deschideți o afacere în Marea Britanie Cum să deschideți o afacere în Marea Britanie S-a scris mult despre importanța lucrătorilor imigranți în Marea Britanie.
  • Proiect de mobilitate Leonardoda Vinci nr.

Ân càteva minute el s-a ântors, ãi a zis, Tu nu poäi da cartonaãe de rugáciune la acei oameni. El a zis, Tu vezi pe acest om stànd aici? Am zis, Da. Ãi a zis, M-am dus sá-i dau un cartonaã de rugáciune, el a mers altundeva. Ãi apoi eu m-am dus acolo, ãi el era altundeva. Acum iatá-l cá este ânapoi de tot aici. A zis, Eu nici mácar nu pot da un cartonaã de rugáciune. Am zis, Oh, eu pot lua pe fiecare acolo, nu mai mult decàt existá ân spaäiul ce-l cuvânt secret bitcoin vk, ãi sá-i aliniez ãi sá má rog pentru ei unul càte unul.

STRÀMTÁ ESTE POARTA Strâmtá este poarta - PDF Free Download

Ãi el s-a ântors la dreapta ãi a plecat de la mine. Ãi m-am ântors ân jur ân aceastá parte aãa cum el a plecat ân partea aceea, ãi-l priveam. Ãi m-am uitat, ãi eu niciodatá nu am vázut o astfel de gloatá de oameni, ei se ânghesuiau de peste tot. Ãi am zis, Cum sá-l salut pe Fratele Roberts? A zis, Tot la fel cum el te salutá.

LLP aina trading

Ãi eu státeam cumva sus, ãi el s-a uitat sus ãi a zis, Hello, Frate Branham. Ãi eu am zis, Hello Frate Roberts, ãi i-am stràns màna. A zis, Tu ai o muläime frumoasá. Ãi el s-a ântors ãi a mers ân calea ân care a mers Billy, la dreapta.

  1. Monitorizare marci - Brand Defender
  2. Create Document | Open Green Map
  3. Cum să faci rapid 8 mii

Ãi am âncercat peste tot sá aflu un loc sá vorbesc. Ãi cineva a zis, Pái, vino aici. Ãi am pornit sá traversez locul. Ãi mi-am amintit de aceasta atunci, am zis, Lucrul principal de fácut pentru mine este sá rámàn smerit ân inima mea, ântotdeauna, ânaintea lui Dumnezeu ãi a copiilor Lui. Ãi m-am gàndit, Ce ânseamná asta? Ãi eu sunt sigur cá voi care citiäi Biblia ânäelegeäi asta.

LLP aina trading

Eu am devenit foarte somnoros. Ãi cei mai muläi dintre voi cunoaãteäi pe unul dintre administratori, Jack Moore, Fratele Jack Moore. Eu l-am cunoscut de muläi ani. M-am gàndit cá am fost afará la o ântàlnire cu fiica lui, o fatá de vreo ãaptesprezece ani, ãi o luam de màná, conducànd-o sus pe deal, micuäa Jackie. Ei bine, eu am cunoscut-o de cànd LLP aina trading doar un copilaã sugànd. Ãi eu o conduceam sus pe LLP aina trading, ãi am mers cam trei blocuri de oraã sus pe deal, conducànd aceastá fatá.

Ãi am venit sub un pom mare, ãi ea a ãezut LLP aina trading. Ãi cum multe dintre micuäele fete adolescente de azi poartá fustele acelea care, voi ãtiäi, ântr-un fel umflate ân afará, ãi ea avea pe ea una din acel fel de fustá. Ãi ea ãi-a luat cumva aceastá fustá micá ãi cumva a ântins-o afará ãi a ãezut jos.

LLP aina trading

Ãi aãa cum se uitá tinerii de obicei unul la altul, ea ãi-a âncruciãat màinile ân acest fel ãi a ânceput sá se uite spre cer. Ei bine, Jackie este o fetiäá foarte minunatá, dar ea are o gurá mare ãi ochi mari, ãi un fel de pár de culoarea nisipului, nu prea atrágátor, dar o domniãoará realá. Ãi am putut vedea ochii ei mari aãa cum ea se uita spre ceruri, ãi cum reflecäia cerurilor era ân ochii ei.

Ãi am ânceput sá má gàndesc, Ce fac eu aici sus? Pái, eu un om bátràn, ãi cu aceastá fatá tànárá. Pái, am zis, Eu sunt LLP aina trading ãi am o grámadá de copii. Eu nu am nici o treabá aici sus cu aceastá fatá tànárá.

STRÀMTÁ ESTE POARTA 39. Strâmtá este poarta

Ãi, cànd m-am ridicat, un Glas a venit din pom, ãi a zis, Aceasta este pentru un semn ãi pentru o cauzá. M- am gàndit, Oh, má ântreb dacá asta ânseamná cá eu voi cádea sau ceva mi se va ântàmpla? Ei bine, m-am gàndit, dacá merg sá âncerc sá-mi folosesc gàndirea mea proprie, atunci eu o voi face tot âncurcat, aãa cá eu doar voi aãtepta de la Dumnezeu.

Ãi am ânceput sá má rog. Am zis, Doamne, aparäine visul acela la viziunea aceea chiar din prima parte a nopäii, sau ce ânseamná aceasta? Acela era tot anunäul ce l- am avut. Ãi ân ziua urmátoare ei au ânceput alergátorii sá alerge patru mile, cu schimbul, sus pe munäi. Un alergátor alerga patru ore, ãi apoi lása ceva alt alergátor sá meargá sus pe munte.