Optionale | Colegiul National Matei Basarab

Strategii opționale echivalente. EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

strategii opționale echivalente opțiunea Phoenix

Curriculumul pentru disciplinele opţionale reprezintă documentul normativ principal şi instrumentul didactic ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de atins la disciplinele opţionale strategii opționale echivalente în competenţe, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi evaluare. Curriculumul şcolar este un domeniu faţă de care aşteptările actorilor educaţionali şi ale societăţii, în ansamblu, s-au intensificat şi diversificat în ultimii ani: Elevii doresc ca acest curriculum să le ofere oportunităţi pentru realizarea la maximum a potenţialului personal, spaţiu sigur pentru exprimarea propriilor puncte de vedere şi idei, pentru îmbogăţirea experienţelor necesare în vederea dezvoltării personale şi profesionale.

Profesorii caută, în curriculumul şcolar, repere clare şi sprijinul pentru organizarea unei activităţi didactice de calitate, eficiente, flexibile şi, în acelaşi timp, atractive pentru ei şi utile pentru elevi.

  • Opțiuni financiare Mikhail Chekulaev. Carte: Ghicitori și Secretele tranzacționării opțiunilor
  • Idei de afaceri Opțiuni financiare Mikhail Chekulaev.

Comunităţile doresc o reprezentare autentică în şcoală, respectiv în curriculum, în termeni de promovare a propriei identităţi strategii opționale echivalente şi de susţinere a nevoilor locale. Societatea, în ansamblu, aşteaptă ca sistemul de învăţământ, prin curriculumul pe care îl oferă, să se pregătească tineri capabili de integrarea activă pe piaţa muncii şi mizează pe contribuţia acestora la dezvoltarea societăţii.

Componentele Curriculumului Naţional Planul-cadru de învăţământ, ca document oficial de tip reglator, este instrument de bază în promovarea politicii educaţionale la nivel naţional, care jalonează resursele de timp ale procesului de învăţare-predare-evaluare; planurile-cadru de învăţământ stabilesc, diferenţiat, în Tranzacționare cu 24 de opțiuni de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în şcoală şi numărul de ore alocat fiecăreia dintre acestea.

Planul-cadru precizează misiunea, profilul de formare şi competenţele aferente acestuia.

strategii opționale echivalente opera link câștiguri online

Numărul maxim de ore alocat săptămânal disciplinelor din planul-cadru de învăţământ pe niveluri de şcolaritate, stabilit prin Legea Educaţiei Naţionale este: o   învăţământ primar - 20 de ore; o   învăţământ gimnazial - 25 de ore; învăţământ liceal - 30 de ore. Disciplinele de învăţământ şi ponderea lor sunt organizate astfel: ·         Trunchiul comun cuprinde disciplinele obligatorii care, la nivelul învăţământului liceal, sunt aceleaşi pentru toate specializările din cadrul profilului.

În principiu, trunchiul comun dezvoltă şi consolidează competenţe generice competenţe vizate de disciplinele de învăţământ şi competenţe transversale.

Strategii opționale echivalente învăţământul liceal, trunchiul comun are rolul de a dezvolta şi diversifica competenţele cheie. Pe plan internaţional, practicile de elaborare şi implementare a curricula la disciplinele opţionale la nivelul învăţământului secundar general diferă de la ţară la ţară.

Obiectivul major este de a elabora un model autohton, adaptat la condiţiile şi posibilităţile şcolii naţionale, axat pe competenţe şi centrat pe elev. Elementul nodal de noutate este conceptul curriculumului pentru disciplina opţională, stabilit de componenta locală, care implică demararea unor schimbări relevante şi eficiente într-o abordare sistemică.

Astfel, curriculumul se racordează şi evoluează concomitent cu alte componente ale sistemului educaţional: formarea personalului didactic, managementul instituţiei de învăţământ, elaborarea auxiliarelor didactice, resurse de predare—învăţare—evaluare etc. Curriculumul pentru disciplina opţională — parte componentă a Curriculumului Naţional Reperele conceptuale ale proiectării Curriculumului pentru disciplinele opţionale reprezintă un document-sinteză, derivat din Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, care integrează conceptele fundamentale şi directivele curriculumului pentru disciplinele opţionale şi cele stabilite de componenta locală pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

EUR-Lex - DC - RO - EUR-Lex

Principii de proiectare a strategii opționale echivalente la disciplinele opţionale Elaborarea documentului se fundamentează pe următoarele principii: o Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale — armonizarea între domeniul de interes exprimat prin opţiunea elevului părintelui şi amplificarea, diversificarea domeniilor cunoaşterii. Proiectarea curriculumului pentru disciplina opţională trebuie strategii opționale echivalente fie ordonată şi în funcţie de următoarele cerinţe: asigurarea continuităţii la nivelul claselor şi ciclurilor; actualitatea informaţiilor strategii opționale echivalente şi adaptarea lor la nivelul de vârstă al elevilor, centrarea pe elev; centrarea pe aspectul formativ; corelaţia transdisciplinară — interdisciplinară, în particular, corelaţia crosscurriculară; delimitarea pe clase a unui nivel obligatoriu de pregătire a elevilor la cursul opţional şi profilarea posibilităţilor în învăţare şi de obţinere de noi performanţe; centrarea clară a tuturor componentelor curriculare pe rezultatele finale — competenţe specifice preconizate la cursul opţional.

Competenţa şcolară se defineşte ca un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situaţii Fig. Formarea competenţei Delimitarea cursurilor opţionale se realizează în dependenţă de multiple criterii, după cum urmează. Exemplu: Produsele chimice şi securitatea personală. Clasa a VIII-a. Opţional pentru mai mulţi ani de studiu 2, 3 ani.

Exemplu: Matematica distractivă clasele V-VI. Opţional pentru o treaptă de instruire primară, gimnazial, liceală.

strategii opționale echivalente Delta opțiune diagramă

Exemplu: Matematica în cotidian clasele I-IV. Opţional pentru toate treptele de instruire din instituţia strategii opționale echivalente specificul instituţiei.

Acest demers didactic este cu atât mai util cu cât, în clasele a XI-a şi a XII-a, în trunchiul comun, problemele de limbă română sunt destul de vag reprezentate, urmărindu-se în mod concret o bună pregătire pentru examenele de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior. În cuprinsul cursului vor fi evidenţiate şi analizate sistematic nivelurile limbii române, oferindu-li-se cursanţilor suportul teoretic pentru a înţelege fenomenele lingvistice şi tendinţele limbii române.

Exemplu: Robotica. Opţional la nivelul unei arii curriculare. Derivă competenţele specifice din competenţele generale implicând cel puţin două discipline dintr-o arie. Opţional la nivelul mai multor arii curriculare.

Implică minim două discipline din arii curriculare diferite. Aspectul de conţinut Opţional de extindere. Opţional inovator. Opţional de integrare, crosscurricular: la nivel de arie curriculară; la nivel de mai multe arii curriculare. Exemplu: Meşteşuguri populare în localitate. Exemplu: Folclorul în regiune. Aceleaşi competenţe specifice, dar noi conţinuturi. Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Integrat Introduce o nouă disciplină de studiu, structurată în jurul unei teme integratoare: pentru o arie curriculară, pentru mai multe arii curriculare.

Repere obligatorii: stabilirea tipului de strategii opționale echivalente opţională; strategii opționale echivalente opţionalului în aria curriculară; stabilirea duratei disciplinei opţionale; identificarea resurselor şcolii resurse umane, materiale ; stabilirea locului clasă, atelier, laborator şi modului de desfăşurare.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Concepţia didactică a disciplinei opţionale — conţine definiţia acceptată a competenţei şcolare, care trebuie să fie formată; aspectele strategice privind formarea competenţei şcolare; principiile de construire a curriculumului şi alte aspecte ce ţin de specificul didactic al disciplinei opţionale. Competenţe-cheie prioritare pentru disciplina opţională. Competenţele specifice ale disciplinei opţionale — competenţe specifice, corelate cu competenţele-cheie şi cele transdisciplinare vizate.

Competenţele specifice sunt formulate de către conceptor, cu excepţia ofertei unei discipline opţionale de aprofundare.

Optionale | Colegiul National Matei Basarab

Pentru celelalte tipuri de opţionale extindere, inovator, integrat competenţele specifice vor fi formulate după modelul celor din curricula la disciplinele obligatorii, fără reluări ale acestora.

Timpul nr. Anul şcolar are 35 de săptămâni, ca urmare, este recomandabil a se indica minim 35 de ore pentru o disciplină opţională. Subcompetenţele reprezintă achiziţiile pe care trebuie să le dobândească elevii la finele studierii conţinuturilor preconizate.

Se vor formula subcompetenţe pentru fiecare compartiment de conţinuturi preconizate. Formulările sunt realizate utilizând verbul la forma infinitivul lung. Subcompetenţele asigură prioritar formarea competenţelor specifice. Lista de conţinuturi sau subiecte de studiu selectate şi organizate cu scopuri didactice cuprind informaţii noi combinate cu altele învăţate anterior.

Ca şi în cazul disciplinelor obligatorii, conţinuturile cum faci bani bază de operare pentru formarea de competenţe şi nu un scop în sine.

MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR OPTIONALE

Conţinuturile vor fi alese în funcţie de: resursele de timp, tipul opţionalului, competenţele formulate, bibliografia studiată. Principalele tendinţe în organizarea conţinuturilor pentru disciplina opţională sunt următoarele.

strategii opționale echivalente câștiguri foarte simple pe internet fără investiții

Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi de organizare a conţinuturilor pe discipline predate relativ independent una de cealaltă. Avantajul acestei abordări îl constituie faptul că elevul are un traseu de învăţare care poate garanta atingerea unor performanţe, în special la nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive. Dezavantajul major se reduce la hiperspecializarea specializare limitată şi lipsa unei perspective de ansamblu asupra realităţii.

Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri disciplinare care se realizează în special prin juxtapunerea unor cunoştinţe, informaţii sau metode din mai multe domenii, în scopul evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora. Riscul principal al acestei abordări constă în volumul mare de informaţii redundante.

Strategii opționale echivalente abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru nivelurile care cer o specializare înaltă.

Opțiuni financiare Mikhail Chekulaev. Carte: Ghicitori și Secretele tranzacționării opțiunilor

Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor domenii şi coordonarea cercetărilor astfel încât să diagramă live cu opțiuni binare la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare. În învăţarea şcolară, abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de informaţie şi de subiect, forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele elevului pe comunicare, decizie, creaţie, inovaţie.

Comparativ cu aceste abordări, interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.

Activităţile de învăţare şi evaluare vor fi recomandabile pentru profesori. Ele vor contribui la dobândirea de către elevi a achiziţiilor strategii opționale echivalente de către subcompetenţe şi la evaluarea rezultatelor elevilor. Sugestii metodologice Proiectarea—predare—învăţarea. Strategii de evaluare Scopul major al evaluării didactice îl constituie susţinerea şi sprijinirea activităţii de învăţare a elevilor, a progresiei învăţării şi cunoaşterii realizate de aceştia, adică demersul de evaluare este formativ progresiv şi continuu şi sumativ.

Tehnologiile de evaluare sunt la discreţia cadrului didactic şi se selectează potrivit tipurilor de discipline opţionale.

Curriculumul pentru disciplina opţională nu constituie obiectul evaluărilor externe, naţionale, dar autorii curriculumului reflectă tabelul de opțiuni forts componentă care cuprinde recomandări generale cu privire strategii opționale echivalente evaluarea rezultatelor şcolare la cursul opţional respectiv.

Finalităţile vizate pentru evaluarea unui curs opţional sunt: motivaţia, accentul plasat pe modalitatea realizării produsului şcolar, valorificarea potenţialului individual, capacitatea de comunicare, adaptare. Sugestiile metodologice de evaluare pentru învăţământul primar se vor elabora conform Metodologiei de evaluare la treapta respectivă, adică evaluarea criterială prin descriptori.

Sugestiile metodologice de evaluare pentru învăţământul gimnazial, liceal vor fi racordate la actele normative şi reglatoare în vigoare. Astfel, pentru realizarea demersului evaluativ orientat pe competenţe se vor specifica metodele şi tehnicile de evaluare, produsele, formele de realizare, strategii opționale echivalente adecvate.