Alegerea cel mai bun linie de tendință pentru datele dvs.

Liniile de tendință și tipurile sale

În cazul în care statul membru a prezentat un plan de restructurare în termen de șase luni de la data autorizării sau, în cazul unui ajutor nenotificat, de la punerea în aplicare liniile de tendință și tipurile sale măsurii, termenul de rambursare a creditului sau de încetare a garanției se prelungește până când Comisia adoptă o decizie privind planul, cu excepția cazului în care Comisia decide că respectiva prelungire nu se justifică.

Fără a aduce atingere articolului 23 din Regulamentul CE nr.

Account Options

În orice caz, Comisia poate decide să inițieze asemenea proceduri, fără a aduce atingere articolului 23 din Regulamentul CE nr. Aprobarea ajutorului de salvare nu înseamnă în mod necesar că ulterior va fi aprobat un ajutor pe baza planului de restructurare; respectivul ajutor va trebui evaluat independent. Procedura simplificată Comisia va depune toate eforturile pentru a adopta o decizie în termen de o lună cu privire la ajutoarele de salvare care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la secțiunea 3.

Ajutorul de restructurare 3.

  • Stres si personalitate - influente si efecte
  • Date istorice[ modificare modificare sursă ] Dacă istoria omenirii consemnează și descrie, încă din Antichitatediverse variante de tulburări psihopatologice, acestea, la rândul lor, integrează sau fac trimiteri la atributele firii umane și la structurările sale dizarmonice, exteriorizate prin tulburări de comportament și adaptare.
  • Tulburare de personalitate - Wikipedia
  • Stres si personalitate - influente si efecte Valeria Popa Psiholog principal clinician Exista pareri actuale, din ce in ce mai numeroase, care sustin ideea ca personalitatea reprezinta doar o componenta intr-un complex de factori nespecifici care moduleaza raspunsul individual al organismului la agentii stresori.

Principiul de bază Ajutorul de restructurare pune probleme speciale în materie de concurență, întrucât poate să transfere o parte inechitabilă a sarcinii ajustării structurale și problemele sociale și economice aferente spre alți producători liniile de tendință și tipurile sale se descurcă fără ajutor și spre alte state membre. Principiul general, în consecință, ar trebui să fie de a permite acordarea ajutorului de restructurare numai în situații în care se poate demonstra că nu acționează împotriva interesului comunitar.

Acest fapt va fi posibil numai dacă se îndeplinesc criterii stricte și dacă este sigur că orice denaturare a concurenței va fi contrabalansată de avantajele care decurg din supraviețuirea întreprinderii de exemplu, în cazul în care este clar că efectul net al concedierilor rezultate din încetarea activității întreprinderii, combinat cu efectele asupra furnizorilor, ar exacerba problemele de ocupare a forței de muncă sau, în mod excepțional, în cazul în care dispariția întreprinderii ar duce la o situație de monopol sau de oligopol îngust și că, în principiu, există măsuri compensatorii adecvate în favoarea concurenților.

liniile de tendință și tipurile sale

Condiții de autorizare a ajutorului Sub rezerva dispozițiilor speciale privind zonele asistate, IMM-urile și sectorul agricol a se vedea punctele 55, 56, 57, 59 și capitolul 5Comisia va autoriza ajutorul numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Eligibilitatea întreprinderii Întreprinderea trebuie să îndeplinească criteriile pentru a fi considerată întreprindere aflată în dificultate, în sensul prezentelor linii directoare a se vedea punctele Restabilirea viabilității pe termen lung Acordarea ajutorului trebuie să fie condiționată de punerea în aplicare a planului de restructurare care trebuie aprobat de Comisie în toate cazurile de ajutor individual, cu excepția IMM-urilor, astfel cum este prevăzut la secțiunea 3.

Planul de restructurare, a cărui durată trebuie să fie cât mai scurtă posibil, trebuie să restabilească viabilitatea pe termen lung a căutând venituri pe internet într-o perioadă de timp rezonabilă și pe baza unor presupuneri realiste privind condițiile viitoare de funcționare.

Stres si personalitate - influente si efecte

Ajutorul de restructurare trebuie, în consecință, opțiuni binare greeks fie legat de un plan de restructurare viabil, față de care se angajează statul membru însuși. Planul trebuie prezentat Comisiei cu toate detaliile pertinente și trebuie să cuprindă, în special, un studiu de piață. Îmbunătățirea viabilității trebuie să derive, în principal, din măsurile interne cuprinse în planul de restructurare; se poate baza pe factori externi, cum ar fi variații ale prețurilor și ale cererii față de care influența societății comerciale este foarte redusă, dar numai dacă supozițiile despre piață sunt în general acceptate.

Restructurarea trebuie să implice renunțarea la activități care ar rămâne structural generatoare de pierderi chiar și după restructurare.

Planul de restructurare trebuie să descrie circumstanțele care au condus la dificultățile întreprinderii, asigurând astfel o bază de evaluare pentru a vedea dacă măsurile propuse sunt adecvate.

Trebuie să țină seama, inter alia, de situația actuală și de perspectivele viitoare ale cererii și ofertei pe piața relevantă a produsului, cu scenarii care să prezinte ipoteze optimiste, liniile de tendință și tipurile sale și intermediare, precum și punctele tari și punctele slabe specifice ale întreprinderii.

Acesta trebuie să permită întreprinderii să avanseze spre o nouă structură care să îi ofere perspective de viabilitate pe termen lung și să îi permită să se autosusțină.

Planul trebuie să asigure o cotitură care va permite întreprinderii, după încheierea restructurării, să își acopere toate costurile, inclusiv amortizarea și taxele financiare.

Rentabilitatea estimată a capitalul trebuie să fie suficientă pentru a permite întreprinderii restructurate să concureze pe piață pe baza propriilor forțe. În cazul în care dificultățile întreprinderii își au originea în defecte din sistemul său de conducere, vor trebui introduse șablon pentru opțiuni binare corespunzătoare. Evitarea unor denaturări ilegale ale concurenței Pentru a se asigura că efectele negative asupra condițiilor comerciale sunt reduse la minimum, astfel încât efectele pozitive urmărite să le depășească pe cele negative, trebuie luate măsuri compensatorii.

liniile de tendință și tipurile sale

Comisia va ține seama de obiectivul restabilirii viabilității pe termen lung, atunci când apreciază dacă măsurile compensatorii sunt adecvate. Respectivele măsuri pot cuprinde vinderea activelor, reducerea capacității sau a prezenței pe piață și reducerea barierelor la intrarea pe piețele în cauză. Atunci când evaluează dacă măsurile compensatorii sunt adecvate, Comisia va ține seama de structura pieței și de condițiile de concurență pentru a se asigura că nici o astfel de măsură nu duce la o deteriorare a structurii pieței, de exemplu având ca efect indirect crearea unui monopol sau a unei situații de oligopol îngust.

În cazul în care un stat membru poate dovedi că o asemenea situație s-ar putea produce, măsurile compensatorii trebuie astfel concepute încât să evite apariția acestei situații. Măsurile trebuie să fie proporționale cu efectele de denaturare ale ajutorului și, în special, cu mărimea   16 și importanța relativă a întreprinderii și a pieței sau piețelor sale.

Acestea ar trebui să aibă loc, mai ales pe piața piețele unde întreprinderea va avea o poziție de piață semnificativă după restructurare. Gradul de reducere trebuie stabilit printr-o evaluare de la caz la caz.

liniile de tendință și tipurile sale

Comisia va determina amploarea măsurilor necesare pe baza unui studiu de piață anexat planului de restructurare și, acolo unde este cazul, pe baza oricăror altor informații la dispoziția Comisiei, inclusiv cele furnizate de părțile interesate. Reducerea trebuie să fie parte integrantă a restructurării în conformitate cu prevederile din planul de restructurare.

Acest principiu se aplică indiferent dacă vânzările de active au loc înainte sau după acordarea ajutorului de stat, atâta timp cât ele sunt componente ale aceleiași restructurări. Radierile contabile și închiderea activităților generatoare de pierderi, oricum necesare pentru a restabili viabilitatea, nu vor fi considerate ca reducere de capacitate sau de prezență pe piață atunci când se evaluează măsurile compensatorii.

liniile de tendință și tipurile sale

Evaluarea va ține seama de toate ajutoarele de salvare acordate anterior. Cu toate acestea, această condiție nu se va aplica, în mod normal, în cazul întreprinderilor mici, întrucât se poate presupune că ajutorul ad-hoc către întreprinderile mici nu denaturează în mod normal concurența într-o măsură care să contravină interesului comun, cu excepția cazului în care se prevede altfel în norme sectoriale privind ajutorul de stat sau în cazul în care beneficiarul este activ pe o piață care suferă de supracapacitate pe termen lung.

Ajutor limitat la minimum: contribuție liniile de tendință și tipurile sale, care nu conține ajutor Suma și intensitatea ajutorului trebuie să fie limitate la minimul strict al costurilor de restructurare necesare pentru a permite efectuarea restructurării în funcție de resursele financiare existente ale întreprinderii, ale acționarilor sau ale grupului de întreprinderi din care face parte.

Vă mulțumim pentru feedback!

O asemenea evaluare va ținea seama de orice ajutor de salvare acordat anterior. Este de așteptat ca beneficiarii de ajutor să contribuie semnificativ la planul de restructurare prin resursele proprii, inclusiv din vânzarea de active care nu sunt esențiale pentru supraviețuirea întreprinderii sau din finanțări externe în condiții de piață. O asemenea contribuție este un semn că piețele cred în fezabilitatea restabilirii viabilității. O astfel de contribuție trebuie să fie reală, și anume efectivă, excluzând toate profiturile viitoare estimate, cum ar fi fluxurile de capital, și trebuie să fie cât mai ridicată cu putință.

Au fost utile aceste informații?

În situații excepționale și în caz de dificultate specială, care trebuie demonstrate de statul membru, Comisia poate accepta o contribuție mai mică. Pentru a limita efectul de denaturare, suma ajutorului sau forma de acordare a acestuia trebuie să fie astfel încât să se evite furnizarea către întreprindere de numerar în surplus care ar putea fi folosit pentru activități agresive, de denaturare a pieței și care nu au legătură cu procesul de restructurare.

Comisia va examina, în consecință, nivelul pasivelor societății după restructurare, inclusiv situația după orice amânare sau reducere a datoriilor, în special în contextul liniile de tendință și tipurile sale activității după procedurile colective de insolvență începute împotriva sa în temeiul legislației naționale   Nici un ajutor nu trebuie să finanțeze o investiție nouă care nu este esențială pentru restabilirea viabilității întreprinderii.

Condiții speciale legate de autorizarea ajutorului Pe lângă măsurile compensatorii descrise la puncteleComisia poate impune orice condiții sau obligații pe care le consideră necesare pentru a asigura că ajutorul nu denaturează concurența într-o măsură contrară interesului comun, în cazul că statul membru în cauză nu s-a angajat să adopte asemenea prevederi. De exemplu, aceasta poate cere statului membru: a să ia el însuși anumite măsuri de exemplu, să deschidă anumite piețe, direct sau indirect legate de activitățile întreprinderii, pentru alți operatori comunitari, cu respectarea legislației comunitare ; b să impună anumite obligații întreprinderii beneficiare; c să se abțină de la a acorda alte tipuri de ajutor întreprinderii beneficiare în timpul perioadei de restructurare.

Meniu de navigare

Punerea în aplicare integrală a planului de restructurare și respectarea condițiilor Întreprinderea trebuie să pună integral în aplicare planul de restructurare și trebuie să se achite de alte obligații prevăzute de decizia Comisiei de autorizare a ajutorului. Comisia va considera orice nepunere în aplicare a planului sau neîndeplinire a celorlalte obligații ca utilizare abuzivă a ajutorului, fără a aduce atingere articolului 23 din Regulamentul CE nr.

În cazul în care operațiunile de restructurare cuprind mai mulți ani și implică sume substanțiale de ajutor, Comisia poate impune ca plata ajutorului de restructurare să se divizeze în tranșe și să condiționeze plata fiecărei tranșe de: i confirmarea, înaintea de efectuarea plății, a punerii în aplicare, în mod satisfăcător, a fiecărei etape din planul de restructurare, în conformitate cu calendarul planificat sau ii aprobarea dată de aceasta, înainte de efectuarea fiecărei plăți, după verificarea că planul este pus în aplicare în mod satisfăcător.

Monitorizarea și raportul anual Comisia trebuie să poată fi în măsură să se asigure că planul de restructurare este pus în aplicare în mod corespunzător, prin rapoarte regulate și detaliate comunicate de statul membru în cauză. În cazul ajutorului pentru întreprinderi mari, primul dintre aceste rapoarte va trebui, în mod normal, să fie prezentat Comisiei în termen de maximum șase luni după aprobarea ajutorului.

În continuare, rapoartele vor trebui trimise Comisiei cel puțin o dată pe an, la o dată fixă, până când se poate considera că obiectivele planului au fost îndeplinite.